PROTOKOLL ÅRSMÖTE 18 mars, 2017

 1. Michel Blanc, ordförande, hälsar välkommen o öppnar mötet.
 2. Årsmötet befinns vara i laga ordning utlyst och kallelsen godkänns.
 3. Röstlängd upprättas genom närvarolista. Av klubbens 27 medlemmar är 19 representerade (70%). Glädjande god uppslutning. Dessutom var Gunilla Larsson närvarande.
 4. Till ordförande och sekreterare för mötet väljs Michel Blanc och Stefan Åsblom.
 5. Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet väljs Gunilla Larsson   och Bengt Carlqvist.
 6. Till Valberedning för kommande år väljs Lasse Hallström och Lasse Larsson.
 7. Valberedningens förslag presenteras. Styrelse och övriga funktionärer väljs enligt följande: Ordförande                    omval         1 år                Michel Blanc Sekreterare                  sittande      2 år                Stefan Åsblom                Kassör                            omval         2 år                Anders Almer

Hamnkapten*)              omval         1 år               Anders Svensson Ledamot                         omval         1 år                Henrik Alexis                  Suppleant                      omval         1 år                Stefan Ställmark *) Hamnkapten skall biträdas av 2 personer.

John Strömberg omväljs som vinterplatsansvarig samt arbetsledare sjösättning/upptagning. Kalle Niklasson omväljs som ansvarig för att planera och leda arbetsdagarna. Till Revisor resp. suppleant omväljs Johan Rockström och Jan Olov Schill.

 1. Verksamhetsberättelsen uppläses och godkänns.
 2. Kassörens redogörelse: Anders Almer redogör för klubbens ekonomi. Balans- och resultaträkning delas ut under mötet. Årets överskott på SEK 15.821 balanseras i ny räkning. Klubbens kapital uppgick 2016.12.31 till SEK 302.713,58 Se balansräkningen. Då ännu inget arrendeavtal med Vaxholms Kommun föreligger har kommunen, t o m 2017, debiterat enligt det gamla avtalet med Fortverket. J-O Schill informerade om att kommunens arrendeavtal med båtklubbar bygger på, dels en avgift om SEK 75 per bryggmeter samt, en ännu okänd avgift, för marken. En höjning av arrendet från nuvarande nivå (SEK 7.334) kan troligen förväntas när nytt avtal kommit på plats. Schill informerade också om att kostnaden för vatten kommer att bli högre då Roslagsvatten tar över huvudmannaskapet för vattenförsörjning till klubben från Vasallen och kommer då att ta ut en anslutningsavgift i tillägg till vattentaxan.
 3. Revisorernas yttrande uppläses av Jan Olov Schill. Revisorerna tillstyrker  ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen under 2016 och ger kassören en eloge för väl utförd redovisning och rapportering. Klubben har idag etablerat en ganska god kapitalreserv vilken finns skäl att upprätthålla framöver.
 4. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

 5. Styrelsens förslag till budget för 2017 redovisas och godkänns. .
 6. Mötet beslutade om följande avgifter (enligt styrelsens förslag). Medlemsavgift                                                           1.000 kr Sommarplats                                   1,500 till 3000 kr beroende på båtstorlek  (inkl Passivt medl.skap) Vinterplats                                                                    1 500 till 3000 kr beroende på båtstorlek  (inkl Passivt medl.skap ) Platssökande (Passiv medlem)                                      250 kr Inträdesavgift                                                             1.500 kr Kran- rampavgift (icke medlem)            100kr Påminnelseavgift (ej betalt i tid)              100 kr Arbetspliktavgift                                                              500 kr

 

 1. Till Styrelsen inkomna frågor. Stefan Axelsson hade skickat två frågor i ett mail till styrelsen. Stefan påpekade att, om årsmötet så önskar, kan de tre familjerna i Byviken som låste bommen förra våren göra det även innevarande vår. Mötet diskuterade frågan och beslutade, efter votering, att bommen, på försök, inte skall hållas låst denna vår. Fråga 2 handlade om att få bygga en ställning för optimistjollarna inom klubbens område. Mötet beslutade godkänna detta önskemål. KA1 IF kommer att ombesörja bygget och stå för kostnaden. Plats anvisas av hamnkapten Anders Svensson.

 

 Övriga frågor: Inga övriga frågor. Mötet avslutas. (sen blev det kaffe o macka).

Vid pennan:

 

Stefan Åsblom

 

Michel Blanc                                                                                     

Ordförande

 

Justeras

 

Gunilla Larsson                                      Bengt Carlqvist                  Mars 2017

Hemsida: www.byvikensbatklubb.se