PROTOKOLL ÅRSMÖTE 20 mars, 2010

 

BBK 

1.     Ordförande Michel Blanc hälsar välkommen.

2.     Årsmötet finnes vara laga utlyst och kallelsen godkännes.

3.     Röstlängd upprättas genom närvarolista. Av klubbens 29 medlemmar är 12 (röstberättigade) närvarande.    (41 %?) Dessutom Festfixare Gunilla Larsson och ytterligare två ”bisittare” (tot. 15 närvarande). Känns lite tunt!   (Sekr.kommentar)

4.     Till  ordförande och sekreterare för mötet väljs Michel Blanc och Stefan Åsblom.

5.     Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet väljs Stefan Axelsson och

        Håkan Söderqvist.

6.     Till Valberedning för kommande år väljs Lars Hallström och Lars Larsson.

7.     Styrelse och övriga funktionärer väljs enligt följande:         Ordförande                    omval 1 år    Michel Blanc         Sekreterare                   nyval   2 år    Stefan Åsblom                        Kassör                            sittande       Bengt Carlqvist

        Hamnkapten*)              omval  1 år    Anders Svensson         Ledamot                       omval  1 år    Rickard Gille                            Suppleant                      omval 1 år    Lars Godberg (Även Webbmaster för hemsidan)         *) Hamnkapten skall biträdas av 2 personer.

        John Strömberg valdes som vinterplatsansvarig samt arbetsledare sjösättning/upptagning.         Kalle Niklasson -  omvaldes som ansvarig för att planera och leda arbetsdagarna.         Till Revisor resp. suppleant omväljs Johan Rockström och Jan Olov Schill.

8.     Verksamhetsberättelsen uppläses o. godkännes. Håkan S. väckte fråga om de 100 000: - som använts till  upprustning av hamnplan som inte var budgeterade till fullo. Mötet enades dock om att det varit rätt beslut av syrelsen att genomföra upprustningen.

9.     Kassörens redogörelse: Bengt Carlqvist redogör för klubbens ekonomi, som befinns vara god. Balans- och resultaträkning delas ut under mötet.

10.     Revisorernas yttrande upplästes av revisor Johan Rockström som ger betyget ”med beröm godkänt”  till hur räkenskaperna skötts. Trots att klubbens ekonomi är god diskuterade mötet hur klubbens kapital skulle användas i framtiden och mötet enades om att en likviditetsreserv för framtida oförutsedda utgifter skall finnas. 

11.     Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

12.     Styrelsens förslag till budget för 2010 redovisas och godkänns. Därefter diskuterades flera spörsmål under denna punkt. Håkan S. – framtida miljökrav (spolplatta, tömning av septiktankar etc) -  FortF kommer sälja av marken på Rindö och att klubben ev. skall köpa.? Johan R. - upprustning och tillsnyggning av Piren för en trivsammare miljö. Mötet enades om att tillsätta en arbetsgrupp – ”Pirens vänner”(sekr. anm.) Följande personer anmälde sig till denna grupp: Rickard G (sammankallande), Johan R., Håkan S.,Stefan A. och Åsa B. - Mastkran – genomgång och underhåll. Finns något besiktningskrav? Lås till mastkran skall införskaffas.

13.     Mötet beslutar om oförändrade avgifter under kommande år enl. nedan.           Medlemsavgift:                                    600:-           Sommarplats:                                   1 500:- (inkl Passivt medl.skap 200:-)           Vinterplats:                                      1 500:- (inkl Passivt medl.skap 200:-)           Platssökande (Passiv medl.)                   200:-           Inträdesavgift:                                  1 500:-           Kran- rampavgift (icke medlem)                50:-           Påminnelseavgift: (ej bet. I tid)              100:-           Arbetspliktavgift:                                  500:-

 

14.     Till Styrelsen har inte inkommit några frågor.

 

Övriga Frågor: Eftersom de flesta ”övriga frågor” diskuterats under punkten Budget. Återstod i princip en punkt. Mötet enades om att styrelsen skall fixa en KRÄFTSKIVA till hösten!!

Mötet avslutas.  

 

Efter årsmötet hade vi ett intressant besök av Krister Samuelsson från Ekomarin AB som informerade om deras bottenfärg (i synnerhet) och miljöfrågor (i allmänhet).
Vid pennan:

 

 

Stefan Åsblom

 

Justeras:

 

Michel Blanc                      Håkan Söderqvist                                  Stefan Axelsson
Ordförande                                        
Mars 2010