PROTOKOLL ÅRSMÖTE 8 mars, 2014

                       

1. Ordförande Michel Blanc hälsar välkommen.

2. Årsmötet finnes vara laga utlyst och kallelsen godkännes.

3. Röstlängd upprättas genom närvarolista. Av klubbens 28 medlemmar är 13 representerade(46,4%?) . Dessutom var Gunilla Larsson, Åsa Blanc och Stefan Ställmark närvarande.

4. Till ordförande och sekreterare för mötet väljs Michel Blanc och Stefan Åsblom.

5. Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet väljs Leif Hjalmarsson   och Lars Godberg.

6. Till Valberedning för kommande år väljs Lasse Hallström och Lasse Larsson.

7. Valberedningens förslag presenterades.  Styrelse och övriga funktionärer väljs enligt följande: Ordförande   omval         1 år                 Michel Blanc Sekreterare  omval         2 år                 Stefan Åsblom                Kassör          sittande      2 år                 Anders Almer

Hamnkapten*) omval         1 år             Anders Svensson Ledamot       omval         1 år                 Rickard Gille                    Suppleant     omval          1 år                 Henrik Alexis *) Hamnkapten skall biträdas av 2 personer.

John Strömberg omvaldes som vinterplatsansvarig samt arbetsledare sjösättning/upptagning. Kalle Niklasson -  omvaldes som ansvarig för att planera och leda arbetsdagarna. Till Revisor resp. suppleant omväljs Johan Rockström och Jan Olov Schill.

8. Verksamhetsberättelsen uppläses och godkännes.

9. Kassörens redogörelse: Anders Almer redogör för klubbens ekonomi, som befinns vara god. Balans- och resultaträkning delas ut under mötet. Kostnaden för el var på samma nivå som föregående år. Däremot var kostnader för trädfällning och iordningsställande av resterande del av hamnplanen högre. Årets överskott blev 13 547:- Se resultaträkningen. 

10. Revisorernas yttrande upplästes av Åsa Blancdå revisor Johan Rockström hade förhinder att delta i mötet. Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen under 2013.Johan R. påpekade även vikten av att bygga upp en större kapitalreserv än vad som finns idag (ca 230.000 kr) för att klara framtida  utgifter som till exempel skärpta miljökrav kommer att innebära.

11. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2013.

12. Styrelsens förslag till budget för 2014 redovisas och godkänns.

13. Mötet beslutade om följande avgifter (oförändrade från 2013). Medlemsavgift                                                               600 kr Sommarplats                                  1,500 till 3000 kr beroende på båtstorlek  (inkl Passivt medl.skap 200:-) Vinterplats                                                                   1 500 till 3000 kr beroende på båtstorlek  (inkl Passivt medl.skap 200:-) Platssökande (Passiv medlem)                                     200 kr Inträdesavgift                                                             1.500 kr Kran- rampavgift (icke medlem)                50 kr Påminnelseavgift (ej betalt i tid)              100 kr Arbetspliktavgift                                                              500 kr

 

14. Till Styrelsen har inte inkommit några frågor.

15. Övriga frågor: Michel presenterade styrelsens förslag att hålla bommen vid infarten till klubbområdet låst nattetid även denna vår. Mötet beslutade enligt styrelsens förslag. Bommen kommer att hållas låst från senast kl 22.00 mellan 15 mars och 15 maj.

Mötet diskuterade också kommande miljökrav beträffande bottenfärger, båtbottentvättar och det föreslagna kravet från myndigheterna att båtklubbar måste anlägga spolplattor. Klara riktlinjer verkar ännu inte finnas varför det uppdrogs åt styrelsen att bevaka detta och återkomma med information när relevant sådan föreligger. Mötet avslutas. (sen blev det kaffe o macka).

Vid pennan:

Stefan Åsblom

Justeras:

Michel Blanc                                  Leif Hjalmarsson                                    Lars Godberg                                          
Mars 2014