Stadgar för Byvikens båtklubb

Antagna vid årsmöte  2000-02-13 (rev. v. årsmöte 2001-03-24) 

1 SYFTE

Båtklubbens syfte är att bereda hamnplats och uppläggningsplats för medlemmarnas båtar i första hand och för gästande sommar-/ vinterliggare i andra hand.Klubben ska också företräda medlemmarnas intressen genom medlemskap i riksorganisation. Klubben drivs på ideell grund varför gemensamma arbetsinsatser är en förutsättning för drift och underhåll av klubbens anläggning. 

2 MEDLEMSKAP           

Medlem kan myndig privatperson bli som är fast bosatt på Rindö ochgenom ägarskap har full rådighet över sin båt.Båt skall vara försäkrad och beviset vara utställt i medlemmens namn.Kommersiell uthyrning av båt som är registrerad med hamnplats i Byvikens Båtklubb är ej tillåten.Ansökan om medlemskap inges till styrelsen.Vid prövning av ansökan beaktas båttyp/-storlek/väntetid samt referenser.Medlem erhåller en (1) hamnplats i Byviken,  varvid hans/hennes båt registreras i klubbens medlemsregister.Behov av ytterligare hamnplats kan eventuellt tillgodoses genom hyra av sommar-/vinterplats.Medlem har rösträtt i de frågor som handläggs vid klubbens möten.Nybliven medlem erhåller stadgar, hamnordning samt klubbnyckel.Om medlem flyttar från Rindö, upphör medlemskapet senast vid utgången av det kalenderår då flyttningen sker.Medlemskap kan överlåtas till make/maka/sambo. 

Uteslutning

Medlem som bryter mot klubbens stadgar och hamnordning eller eljest skadar klubbens intressen kan av styrelsen fråntas sitt medlemskap. Uteslutning skall föregås av :1.      Muntlig tillsägelse från styrelsemedlem2.      Styrelsemöte till vilket medlemmen bjuds in3.      Skriftligt besked om uteslutning. 

3 AVGIFTER  Avgifternas art och storlek bestäms av årsmötet för ett år i taget. Styrelsens medlemmar är befriade från medlemsavgift. Om utskickat inbetalningskort ej reglerats på förfallodag utgår betalningspåminnelse  efter 15 dagar.Platssökande erhåller ingen betalningspåminnelse.Utebliven betalning från platssökande betraktas som utträde ur platskön.El och övriga driftkostnader regleras i hamnordningen.  

4 ÅRSMÖTE      

Ordinarie årsmöte hålls varje år före mars månads utgång.Dag och plats bestäms av styrelsen, som ska utfärda skriftlig kallelse till klubbens medlemmar minst två och högst fyra veckor före mötet.Anhöriga är välkomna att närvara.Om medlem är förhindrad att närvara kan fullmakt lämnas.Extra klubbmöte utlyses på samma sätt om  styrelsen finner det erforderligt eller om minst 10medlemmar så önskar. På ordinarie årsmöte ska följande obligatoriska ärenden behandlas: Mötets öppnande samt godkännande av kallelsen till årsmötet.

1.      Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.      Godkännande av fullmakter.

3.      Val av två (2) justeringsmän som jämte mötesordförande skall justera årsmötesprotokollet.

4.      Val av två (2) valberedare för kommande år.

5.      Val av styrelse: 

Ordförande              (1 år)

Sekreterare              (2 år)

Kassör                     (2 år)

Hamnkapten            (2 år)

Ledamot                  (1 år)

Suppleant                 (1 år).

6.        Val av revisor samt suppleant.

7.      Uppläsning av  verksamhetsberättelse för verksamhetsåret.

8.      Kassörens redogörelse, kassaredovisning.

9.      Revisionsberättelse.

10.  Ansvarsfrihet för styrelsen.

11.  Budgetförslag för innevarande år samt investeringsplan.

12.  Fastställande av avgifter för innevarande år. (Exempelvis; Medl.avg., vinter och sommarhyra, avgift för platssökande, inträdesavg. kran o slipavg. påminnelseavg, arbetspliktsavg. )

13.  Till styrelsen inkomna frågor.

14.  Övriga frågor.

15.  Mötets avslutande.  

5 STYRELSE     

Klubbens angelägenheter handhas av styrelsen.Styrelsen består av ordförande, sekreterare, kassör, hamnkapten, ledamot och suppleant.Det åligger styrelsen att :- tillvarata medlemmarnas intressen- handha och förvalta klubbens tillgångar - tillse att stadgar och hamnordning efterlevs- verkställa klubbens beslut - föra noggranna räkenskaper över klubbens inkomster och utgifter- föra register över klubbens medlemmar och båtar- föra kölista över sökande till medlemskap- föra protokoll över styrelsens och klubbens beslut- till årsmötet avge årsberättelse och kassaredogörelse samt budgetförslag och investeringsplan- fastställa hamnordning och hamnplatsförteckning- vårda klubbens avtalsrelation med markägaren- honorera extraordinära insatser.För att styrelsen ska vara beslutsmässig fordras att samtliga ledamöter blivit kallade till sammanträde och att minst tre (3) infunnit  sig. Beslut fattas genom majoritetsbeslut.Antalet röstberättigade är aldrig mer än fem (5).  

6 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER, HAMNORDNING             

Styrelsen har rätt att göra ändringar i hamnordningen utan att kalla till extra medlemsmöte. Den nya hamnordningen distribueras för information till samtliga medlemmar och eventuella hyresgäster inom två (2) veckor före besluts verkställande.Ändringar i hamnordningen får ej övergripa stadgarna.Medlemmar och gäster är skyldiga att följa gällande hamnordning . Om medlem under två på varandra följande säsonger inte utnyttjat hamnplats, har styrelsen rätt att säga upp medlemskapet och istället erbjuda första platsen i platskön. Medlem är skyldig att utföra arbete för klubben med det antal timmar per år som fastställs vid årsmötet.   

7 STADGAR                    

Beslut om ändring i stadgarna ska fattas av två klubbmöten i följd, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. För sådant beslut  fordras minst 2/3 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar jämte fullmakter.  

8 KLUBBENS UPPLÖSNING             

Beslut om upplösning av klubben ska fattas av två klubbmöten i följd, varav minst ett skall vara ordinarie årsmöte. För sådant beslut  fordras minst 3/4 majoritet av vid mötet närvarande medlemmar jämte fullmakter.I sådant fall bestämmer mötet vad som ska göras med klubbens tillgångar.