PROTOKOLL ÅRSMÖTE 19 mars, 2011

 

 1. Ordförande Michel Blanc hälsar välkommen.
 2. Årsmötet finnes vara laga utlyst och kallelsen godkännes.
 3. Röstlängd upprättas genom närvarolista. Av klubbens 28 medlemmar är 13 (röstberättigade) närvarande. (drygt 46%) vilket är bättre än de senaste två åren) Dessutom Festfixare Gunilla Larsson och ytterligare tre ”bisittare” (tot. 17 närvarande).
 4. Till ordförande och sekreterare för mötet väljs Michel Blanc och Stefan Åsblom.
 5. Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet väljs Leif Hjalmarsson och Ulrika Rockström.
 6. Till Valberedning för kommande år väljs Lars Hallström och Lars Larsson.
 7. Styrelse och övriga funktionärer väljs enligt följande: Ordförande                    omval    1 år             Michel Blanc Sekreterare                   sittande 2 år             Stefan Åsblom                Kassör                            omval    2 år             Bengt Carlqvist

        Hamnkapten*)                omval    1 år             Anders Svensson         Ledamot                          omval    1 år             Rickard Gille                            Suppleant                       omval     1 år            Lars Godberg

        (Även Webmaster)      *) Hamnkapten skall biträdas av 2 personer.

        John Strömberg omvaldes som vinterplatsansvarig samt      arbetsledare sjösättning/upptagning. Kalle Niklasson -  omvaldes som ansvarig för att planera och leda arbetsdagarna. Till Revisor resp. suppleant omväljs Johan Rockström och Jan Olov Schill.

8.   Verksamhetsberättelsen uppläses o. godkännes.

 

9.   Kassörens redogörelse: Bengt Carlqvist redogör för                klubbens  ekonomi, som befinns vara god. Balans- och resultaträkning delas ut under mötet. Kostnaden för el är klubbens största enskilda utgift. Då elförbrukningen dessutom stigit 2010 vs 2009, uppstod diskussion om vad som kan göras åt detta inför 2011. Klubben tillhandahåller el till batteriladdning, högtryckstvätt och övriga handverktyg som används vid rustningsarbetet. Däremot skall el till värmefläktar, frostvakter och vattenomrörare bekostas av respektive båtägare. Mötet beslutade att alla som förbrukar mera el än vad som kan anses ingå enl. ovan, skall köpa en elmätare (från ca 150:-)  och rapportera förbrukningen till Hamnkapten. Alla vinterliggare kommer att informeras om detta då ”Kallelse till Sjösättning” skickas ut.

 • 10.     Revisorernas yttrande upplästes av revisor Johan Rockström, som förutom att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen, gav kassören Bengt C. en eloge för den goda ordning som råder i klubbens bokföring. Johan R. påpekade även vikten av att ha en god likviditetsreserv för framtida oförutsedda utgifter.
 • 11.     Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2010.
 • 12.     Styrelsens förslag till budget för 2011 redovisas och godkänns. I samband med budgetdiskussionen informerade Michel om vad som är känt betr. framtida markfrågor, arrende, FortF och Kommunens intentioner. I skrivande stund verkar det mesta ganska oklart och Styrelsen följer utvecklingen och bevakar klubbens intressen.
 • 13.     Mötet beslutar om oförändrade avgifter under kommande år enl. nedan. Medlemsavgift                                                               600 kr Sommarplats                                                               1 500 kr  (inkl Passivt medl.skap 200:-) Vinterplats                                                                   1 500 kr (inkl Passivt medl.skap 200:-) Platssökande (Passiv medlem)                                      200 kr Inträdesavgift                                                             1.500 kr Kran- rampavgift (icke medlem)                                       50 kr Påminnelseavgift (ej betalt i tid)                                      100 kr Arbetspliktavgift                                                                                          500 kr

 

 1. 14.     Till Styrelsen har inte inkommit några frågor.

 

 1. 15.      Punkten övriga frågor handlade uteslutande om Piren. Stefan och Cathrin A. med stöd av Ulrika R. framförde önskemål om att anlägga ”någon sorts uteplats” längst ut på piren. Michel menade att styrelsen inte kommer att ta initiativ till detta men att ”Pirens vänner” är välkomna att komma med förslag till utformning och i så fall själva bekosta ”uteplatsen”. Rickard G framhöll att bad inte bör ske i ett hamninlopp. Dessutom risk för ras. Johan R menade att även piren ingår i båtklubben och att den i så fall borde ”säkras”. Menade att bad inte är lämpligt men väl en trivsam sittplats. I ett led att göra piren säkrare, åtog sig Anders S, att under året ”slänta av” piren och med hjälp av medlemmarna, på arbetsdagar, anlägga någon form av ”staket” efter pirens norra kant bestående av storsten/kätting/tross. Mötet enades om att Varningsskylt/skyltar skall sättas upp på Piren genom Styrelsens försorg.

 

Mötet avslutas.  

 

Vid pennan:

 

 

Stefan Åsblom

 

Justeras:

 

Michel Blanc                      Leif Hjalmarsson                                    Ulrika Rockström
Ordförande                                      
Mars 2011