PROTOKOLL ÅRSMÖTE 7 mars, 2015

                       

 1.                          Ordförande Michel Blanc hälsar välkommen.
 2.                          Årsmötet finnes vara laga utlyst och kallelsen godkännes.
 3.                          Röstlängd upprättas genom närvarolista. Av klubbens 27 medlemmar är 18      representerade (67%). Ett glädjande rekord i modern tid. Dessutom var Gunilla Larsson, Åsa Blanc och Stefan Ställmark närvarande.
 4.                          Till ordförande och sekreterare för mötet väljs Michel Blanc och Stefan Åsblom.
 5.                          Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet väljs Leif Hjalmarsson   och Lars Godberg.
 6.                          Till Valberedning för kommande år väljs Lasse Hallström och Lasse Larsson.
 7.                          Valberedningens förslag presenterades.  Styrelse och övriga funktionärer väljs enligt följande:
  Ordförande                   
  omval         1 år                 Michel Blanc
  Sekreterare                   sittande      2 år                 Stefan Åsblom               
  Kassör                            omval         2 år                 Anders Almer

Hamnkapten*)              omval         1 år                 Anders Svensson
Ledamot                         omval         1 år                 Henrik Alexis                 
Suppleant                                            nyval          1 år                 Stefan Ställmark
*) Hamnkapten skall biträdas av 2 personer.

John Strömberg omvaldes som vinterplatsansvarig samt arbetsledare sjösättning/upptagning.
Kalle Niklasson -  omvaldes som ansvarig för att planera och leda arbetsdagarna.
Till Revisor resp. suppleant omväljs Johan Rockström och Jan Olov Schill.

8.  Verksamhetsberättelsen uppläses och godkännes.

9.   Kassörens redogörelse: Anders Almer redogör för klubbens ekonomi. Balans- och resultaträkning delas ut under mötet. Årets överskott på 25497:- balanseras i ny räkning. Klubbens kapital uppgår nu till drygt 240.o00:-. Se resultaträkningen. 

10. Revisorernas yttrande upplästes av Jan Olov Schilldå Johan Rockströmhade förhinder att delta i mötet. Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsenför förvaltningen under 2014.Johan R. påpekade även vikten av att fortsätta bygga upp en större kapitalreserv än vad som finns idag, för att klara framtida  utgifter som till exempel skärpta miljökrav kommer att innebära.

11.  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

12.  Styrelsens förslag till budget för 2015 redovisas och godkänns.
13.  Mötet beslutade om följande avgifter enligt förslag från styrelsen.
Medlemsavgift                                                               800 kr (höjning från 600:-)
Sommarplats                                  1,500 till 3000 kr beroende på båtstorlek  (inkl Passivt medl.skap 200:-)
Vinterplats                                                                   1 500 till 3000 kr beroende på båtstorlek  (inkl Passivt medl.skap 200:-)
Platssökande (Passiv medlem)                                     200 kr
Inträdesavgift                                                             1.500 kr
Kran- rampavgift (icke medlem)              100 kr (höjning från 50:-)
Påminnelseavgift (ej betalt i tid)              100 kr
Arbetspliktavgift                                                              500 kr

14. Till Styrelsen har inte inkommit några frågor.

15. Övriga frågor: Michel Blanc tackade avgående styrelseledamoten Rickard Gille genom att överlämna en gåva från klubben. Rickard har arbetat i styrelsende senaste  20 åren.


Mötet avslutas. (sen blev det kaffe o macka).

 

Till kaffet, efter det officiella årsmötet  kom medlemmarna överens om att även denna vår hålla vägbommen låst nattetid. Schema kommer att skickas ut.

 

Vi fick också besök av Lars Lindqvist från SRMH (Södra Roslagens Miljö- och hälsoskyddskontor) som höll en uppskattad presentation om frågor rörande miljöarbete i båtklubbar, bottenfärger, båtbottentvättar och den nya ”toatömningslagen” som träder ikraft 2015.

Styrelsen arbetar vidare med dessa frågor och mer information kommer.

 


Vid pennan:

 

Stefan Åsblom 

Justeras:

 

Michel Blanc                                               Leif Hjalmarsson                                    Lars Godberg                                        
 

Mars 2015