PROTOKOLL ÅRSMÖTE 9 mars, 2013

                       

1. Ordförande Michel Blanc hälsar välkommen.

2. Årsmötet finnes vara laga utlyst och kallelsen godkännes.

3. Röstlängd upprättas genom närvarolista. Av klubbens 29 medlemmar är 15 representerade(51,7%?) . Dessutom var Gunilla Larsson, Åsa Blanc och Stefan Ställmark närvarande.

4. Till ordförande och sekreterare för mötet väljs Michel Blanc och Stefan Åsblom.

5. Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet väljs Stefan Axelsson och Kalle Niklasson.

6. Till Valberedning för kommande år väljs Lasse Hallström och Lasse Larsson.

7. Styrelse och övriga funktionärer väljs enligt följande: Ordförande        omval      1 år                    Michel Blanc Sekreterare       sittande   2 år                    Stefan Åsblom                Kassör               nyval       2 år                    Anders Almer

Hamnkapten*)  omval      1 år                    Anders Svensson Ledamot            omval      1 år                    Rickard Gille                    Suppleant          nyval       1 år                    Henrik Alexis *) Hamnkapten skall biträdas av 2 personer.

John Strömberg omvaldes som vinterplatsansvarig samt arbetsledare sjösättning/upptagning. Kalle Niklasson -  omvaldes som ansvarig för att planera och leda arbetsdagarna. Till Revisor resp. suppleant omväljs Johan Rockström och Jan Olov Schill. Åsa Blanc valdes till webmaster att sköta klubbens hemsida.

8. Verksamhetsberättelsen uppläses och godkännes.

9. Kassörens redogörelse: Bengt Carlqvist redogör för klubbens ekonomi, som befinns vara god. Balans- och resultaträkning delas ut under mötet. Då kostnaden för el är klubbens största enskilda utgift, var det glädjande att notera att förbrukningen sjunkit 2012 med ca 3000 kwh. Klubben tillhandahåller el till batteriladdning, högtryckstvätt och övriga handverktyg som används vid rustningsarbetet. Däremot skall el till värmefläktar, frostvakter och vattenomrörare bekostas av respektive båtägare och förbruklningen rapporteras till Hamnkapten.  Alla vinterliggare kommer att informeras om detta då ”Kallelse till Sjösättning” skickas ut.

10. Revisorernas yttrande upplästes av Stefan Axelsson då revisor Johan Rockström hade förhinder att delta i mötet. Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen för förvaltningen under 2012.Johan R. påpekade även vikten av att bygga upp en större kapitalreserv än vad som finns idag (ca 230.000 kr) för att klara framtida  utgifter som till exempel skärpta miljökrav kommer att innebära.

11. Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012.    12. Styrelsens förslag till budget för 2012 redovisas och godkänns.

13. Mötet beslutade om följande avgifter (oförändrade från 2012). Medlemsavgift                                600 kr Sommarplats                                  1,500 till 3000 kr beroende på båtstorlek  (inkl Passivt medl.skap 200:-) Vinterplats                                     1 500 till 3000 kr beroende på båtstorlek  (inkl Passivt medl.skap 200:-) Platssökande (Passiv medlem)         200 kr Inträdesavgift                                1500 kr Kran- rampavgift (icke medlem)       50 kr Påminnelseavgift (ej betalt i tid)      100 kr Arbetspliktavgift                             500 kr

 

14. Till Styrelsen har inte inkommit några frågor.

15. Övriga frågor: Anders S. och Stefan Å. Informerade mötet om den låsbara vägbom som styrelsen beslutat införskaffa. Detta för att minska risken för stölder. Vägbommen kommer nattetid att hållas låst under kritiska perioder. Diskuterades också att komplettera med skylt ”Vägbom” och skylt ” Bevakat område”. Beslut togs också om att medlemmarna, enligt ett schema, ska ”patrullera” klubbområdet nattetid samt se till att bommen blir låst. Detta ska pågå fram till sjösättning. Rickard G. lovade utarbeta förslag till instruktion för detta samt ett schema. Kontakt ska också tas med Länsmansvikens Båtklubb för att eventuellt göra detta tillsammans med dem. Michel B. Informerade om en skrivelse klubben fått från Södra Roslagens Miljö och Hälsoskyddsnämnd angående nya, skärpta regler gällande båtbottentvätt i samband med upptagning. Reglerna kommer att gälla vår klubb från 2015. (Styrelsen bevakar) Slutligen avtackades våra avgående styrelsemedlemmar Bengt Carlqvist och Lasse Godberg efter lång och trogen tjänst i BBK:s Styrelse med en vacker bukett och presentkort på Vaxholms Biografteater.

Mötet avslutas. (sen blev det kaffe o macka genom Gunillas försorg)

Vid pennan:

Stefan Åsblom

Justeras:

Michel Blanc                                 Stefan Axelsson                            Kalle Niklasson                                      
Mars 2013