PROTOKOLL ÅRSMÖTE 7 mars 2009

 

 

 

 

1. Ordförande Michel Blanc hälsar välkommen. 

2.     Årsmötet finnes vara laga utlyst och kallelsen godkännes.

3.     Röstlängd upprättas genom närvarolista. Av klubbens 27 medlemmar är (endast) 12 närvarande. Dessutom Festfixare Gunilla Larsson, samt Åsa Blanc.(tot 14 närvarande). Bara 44% närvaro. Saknas engagemang för klubben??

4.     Till  ordförande och sekreterare för mötet väljs Michel Blanc och Stefan Åsblom.

5.     Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet väljs Leif Hjalmarsson och Marcus Greigård.

6.     Till Valberedning för kommande år väljs Marcus Greigård och Christer Larsson, trots att båda ställt sina platser till förfogande. Det fanns inga andra kandidater som ville ta på sig uppdraget.

7.     Marcus Greigård  redogör för Valberedningens arbete och Styrelse för kommande år väljs som följer: Ordförande                    omval            1 år              Michel Blanc Sekreterare                   sittande        Stefan Åsblom                Kassör                            omval 2 år    Bengt Carlqvist Hamnkapten*)              omval 1 år     Anders Svensson Ledamot                         omval 1 år    Rickard Gille                    Suppleant                                            omval 1 år    Lars Godberg                 (Även Webmaster för hemsidan) *) Hamnkapten skall normalt biträdas av 2 personer. Stefan Larsson - Vinterplatsansvarig samt arbetsledare sjösättning/upptagning har avsagt sig uppdraget och någon ersättare har valberedningen inte kunnat finna. Lasse Godberg förklarade sig villig att vara kontaktperson och ta emot samtal från de som söker sommar/vinterplats i Byviken. Medlemmarna uppmanas hänvisa till Lasse i dessa ärenden. Telefon: 08-541 36 010 eller 070-682 60 10.Kalle Niklasson -  omvaldes som ansvarig för att planera och leda arbetsdagarna. Vad gäller Sjö/torrsättning enades mötet om att ”det får ordna sig” till vi kan hitta någon som åtar sig uppdraget.                          

 8.    Till Revisor resp. suppleant omväljs Johan Rockström och Jan Olov Schill.

9.    Verksamhetsberättelsen  uppläses och godkännes.                                                                                        

Bengt Carlqvist redogör för klubbens ekonomi, som befinnes vara god. Balans- och resultaträkning delas ut under mötet. Michel påpekar att nya miljökrav troligen kommer att ställas på båtklubbar framöver (spolplatta, möjlighet att slamsuga septiktankar etc.) Vi måste även räkna med att klubbens arrendeavgifter kan stiga. Det är därför viktigt att bibehålla en god likviditetsreserv.

10.     Revisorernas yttrande uppläses, med känsla, av revisor Johan Rockström som ger betyget ”med beröm godkänt” till hur räkenskaperna skötts.  

11.     Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.

12.     Bengt Carlqvist redogör för styrelsens budgetförslag 2009, vilket godännes av mötet.

  

13.     Mötet beslutar om oförändrade avgifter under kommande år enl. nedan. Medlemsavgift:                                    600:- Sommarplats:                      1.500:- (inkl Passivt medl.skap 200:-) Vinterplats:                          1.500:- (inkl Passivt medl.skap 200:-) Platssökande(Passiv medl.)     200:- Inträdesavgift:                                  1.500:- Kran- rampavgift(icke medlem)  50:- Påminnelseavgift: (ej bet. I tid) 100:- Arbetspliktavgift:                                                              500:-

14.     Till Styrelsen har inte inkommit några frågor. 

15.     Övriga Frågor: (utan inbördes ordning eller betydelse) -Håkan Jonsson: anser att det bör finnas minst två arbetslag vid upptagning som hjälper till att flytta vaggor etc. för att få bättre flyt. -Gunilla Larsson: tog upp frågan om nycklar till klubbhuset. Styrelsen anser att det, tills vidare, är så att styrelsen har nycklar och att alla medlemmar som avser att använda klubbstugan kan låna nycklar av styrelsemedlem när som helst. Gamla klubbstugan skall, under vårrustningstid, hållas upplåst som ”värmestuga” till alla våra vinterliggare.-Johan Rockström: påpekade att ”eldningshögen” på piren verkar användas av andra än klubbens medlemmar för att bli av med olika saker. Hur detta ska stävjas får vi ”klura” lite på. Anders Svensson: föreslog att vi ska lägga ut fiberduk (eller annan växtbekämpande åtgärd) på hamnplan och sedan grusa mera för att minska (eliminera) växtligheten (läs tistlarna). Mötet ansåg detta vara ett bra förslag. -Kalle Niklasson: önskade förslag på förbättringsarbeten i Byviken, som han kan planera och förbereda till arbetsdagarna. Dessa kan lämnas på hemsidan www.bbk.dinstudio.se i förslagslådan. Mötet diskuterade också följande: -I kallelse till sjö/torrsättning bör framgå olika hålltider, för olika områden av hamnen, så att inte alla ska behöva vara på plats under hela dagen. -Då det verkar svårt att få alla medlemmar att delta aktivt i klubbens administration/ verksamhet föreslogs att: När nya medlemmar får ordinarie medlemskap i BBK ska man även väga in hurvida man är villig att åta sig ”förtroendeuppdrag” för klubben. En snabb genomgång, visar att av klubbens nuvarande 27 medlemmar har 11 st. hittills inte tagit på sig någon uppgift utöver att delta på arbetsdagar. Vi har, i nuläget, svårt att få folk till alla uppgifter.En medlem har t ex under åren varit: Kassör, Hamnkapten, Ordförande, Ledamot i styrelsen och är nu suppleant. Andra har suttit i 10 år i styrelsen på olika poster. Vi har förmånen att vara med i en liten, mycket fin Båtklubb, med synnerligen låga avgifter. Det kräver engagemang av alla medlemmar.  Ideell verksamhet bygger på att alla ”drar sitt strå till stacken”. Mötet avslutas. Glöm inte arbetsdagen lördag 16:e maj.  Vid pennan Stefan Åsblom Justeras:  

Michel Blanc                               Leif Hjalmarsson                                    Marcus Greigård  
Ordförande
Mars 2009