ÅRSMÖTE 17 mars 2007

1. Ställföreträdande Rickard Gille hälsar välkommen. 

(Ordförande Lars Godberg sjuk) Mötet finnes vara laga utlyst.

2.  Röstlängd upprättas genom närvarolista. Av klubbens 27 medlemmar är 16representerade. (nästan 60%) Dessutom Festfixare Gunilla Larsson, samt 2 bisittare till.(tot 18 närv.)

3.     Till  ordförande och sekreterare för mötet väljs Rickard Gille och Stefan Åsblom.

4.     Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet väljs Jan-Olov Schill och Stefan Larsson.

5.     Till Valberedning för kommande år omväljs Anders Svensson o Marcus Greigård.

6.     Styrelse för kommande år väljs som följer: Ordförande  omval på 1 år                   Lars Godberg Sekreterare sittande                            Stefan Åsblom                Kassör       omval på 2 år                    Bengt Carlqvist

Hamnkapten sittande                          Olle Asplund                  

Olle meddelade att han önskar avgå vid nästa årsmöte

                                                                                                                                                                                              Ledamot    omval på 1 år                    Rickard Gille                    Suppleant  omval på 1 år                    Zlatko Gorgiev

7.     Till Revisor resp. suppleant väljs Hans Almer och Lasse Hallström.

8.     Verksamhetsberättelsen uppläses o. godkännes.                                                              

      Hans   Almer redogör för klubbens ekonomi som befinnes vara god. Revisorernas yttrande uppläses av revisorn Hans Almer.

9.     Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.

10.     Mötet går igenom och diskuterar styrelsens förslag till Investerings- och       

verksamhetsplan samt Budget vilka godkännes.

11.      Mötet beslutar om avgifter under kommande år enl. nedan. Medlemsavgift:                                 600:- Sommarplats:                     1.500:- (inkl Passivt medl.skap 200:-) Vinterplats:                         1.500:- (inkl Passivt medl.skap 200:-) Platssökande(Passiv medl.)  200:- Inträdesavgift:                                  1.500:- Kran- rampavgift(icke medlem)  50:- Påminnelseavgift: (ej bet. I tid) 100:- Arbetspliktavgift:                                                              500:-

12.     Till Styrelsen har inte inkommit några frågor.

13.     Följande diskuterades av mötet under Övriga Frågor: Håkan S tog upp frågan från förra mötet betr. SKYLT att sätta upp vid ramp och mastkran om:

Avgift 50:- för icke medlemmar – föreslogs även att tel.nr till Hamnkapten anges. Olle A. väckte frågan om att maximera storlek på båt i Byviken pga att hamnen är ganska trång och

att det varit vissa problem när stora båtar legat i hamnen. Som exempel nämns Björn Westmans båt

som anses vara för stor och tung. Styrelsen uppdrogs att diskutera detta med Björn W.

Plats finns ju numera i ”Rindö Hamn”. Mötet beslutade att införa ett riktvärde för storlek på båt i Byviken. Mötet enades efter diskussion

om 36 fot som riktvärde. Dock med en mjuk  och flexibel linje där båttyp, längd, bredd och vikt vägs in. Styrelsen föreslogs kunna fatta beslut om eventuella avvikelser från rikvärdet. Frågan om märkning av elsladdar (namn etc) diskuterades. Mötet enades om att Styrelsen skall komma med ett förslag betr. hur vi hanterar elanvändning i framtiden. Olle A. tog upp frågan om ORDNINGSREGLER i Byvikshamnen. Föreslogs efter diskussion att

uppdra åt Styrelsen att utarbeta ett dokument som tar upp rättigheter och skyldigheter avseende t.ex. tillfällig uppställning av båtar, släp etc i hamnområdet. Mötet föreslog att detta dokument skall anslås på anslagstavlan och även skickas ut till alla i samband med ”Kallelse till sjösättning”. Anders S. påpekade att ”Rampen” är ganska rostig men funkar ett tag till.

Vissa detaljer bör åtgärdas. Anders och Olle fixar.

Mötet avslutas. Styrelsen tackar medlemmarna för visat intresse.  Glöm inte arbetsdagen lördag 12:e maj.  

Vid pennan  Stefan Åsblom

                        Sekreterare 

 

Justeras:   Rickard Gille                           Jan-Olov Schill                                        Stefan Larsson                  
TF. Ordförande

Mars 2007