Hamnordning för Byvikens Båtklubb

 

Reviderad vid extra medlemsmöte 2000-02-13

 

1 ALLMÄNNA   BESTÄMMELSER

Hamnkapten har befogenhet att fatta beslut och vidta åtgärder i frågor som rör verksamhet inom klubbens område.

T.ex kan tilldelade platser vid behov komma att omfördelas.

Hamnen och uppläggningsområdet är avsedda för sommar- resp vinterplats för båtar registrerade i klubben.

I mån av plats kan även andra än medlemmar erhålla plats mot avgift som bestäms av årsmötet.

Båt som förtöjs i hamnen eller förvaras på klubbens område ska vara brand- och ansvarsförsäkrad.

Ordning, reda, hänsyn till miljön och båtgrannar skall iakttagas inom området.

Medlem och hyresgäst skall meddela styrelsen adressförändring.

Hyresgäst som inte sköter sina betalningar eller inte följer hamnordningen kommer inte att erbjudas ny hyresmöjlighet kommande säsong .

Kommersiell uthyrning av båt som är registrerad med hamnplats i Byvikens Båtklubb är ej tillåten.

  

2 HAMNPLATS    

Hamnplats är kopplad till medlemskap och erbjuds sökande av styrelsen.

Klubben håller en till två gästplatser för tillfälliga besökare.

Tillgängliga hamnplatser framgår av klubbens hamnplatsförteckning.

Om båt överlåts till annan har den nye ägaren inte rätt till hamnplatsen.

Medlem som inte avser att utnyttja hamnplats ska anmäla detta till hamnkaptenen som då i samråd med medlemmen kan hyra ut platsen tillfälligt till annan.

Medlemskap ger inte automatisk rätt till plats för större båt än befintlig vid eventuellt båtbyte.

Båt som ligger inom hamnen ska vara förtöjd och avfendrad på betryggande sätt.

Båt skall förtöjas med dubbla aktertampar.

Om båtägare förtöjt sin båt på sådant sätt att risk föreligger för skador på dennes eller andras båtar, äger styrelsen rätt att på ägarens risk och bekostnad företa nödvändiga åtgärder (flytta båten, förbättra förtöjning eller avfendring).

Skada som orsakas av bristande förtöjning eller oförsiktig manövrering inom hamnen, ersätts av den vållande båtens ägare.

  

3 UPPLÄGGNINGSPLATS

Båtar och tillbehör uppläggs på ägarens risk.

Båtägare skall ha egna bockar och stöttor i fullgott skick för båtens uppställning.

För täckning av båten får endast mjuk materiel användas, ej plåt e.d.

Materiel som använts för båtens vinteruppläggning ska avlägsnas från uppläggningsområdet och placeras på plats som anvisas av hamnkaptenen senast 15 dagar efter sjösättningen.

Materialen anses annars  förverkad.

  

4 SJÖSÄTTNING, UPPTAGNING

Vid sjösättning och upptagning ska båtägaren eller dennes representant biträda.

Sjösättning och upptagning bekostas av båtägaren.

Sjösättning och upptagning sker på tidpunkter som samordnas av styrelsen.

Kallelse till upptagning resp sjösättning skickas till alla som anmält intresse till hamnkapten.

Kallelsen skickas ut senast tre veckor i förväg.

Klubbens styrelse organiserar såväl upptagning som sjösättning

  

5 EL, VATTEN   

Båtägare som har sommar- eller vinterplats äger rätt att i mån av tillgång utnyttja el och vatten i skälig omfattning.

För större förbrukning, t ex uppvärmning av båt vintertid, ska överenskommelse träffas med hamnkaptenen om skälig avgift enligt gällande taxa.

  6 SERVICE

Klubbens ambition är att tillhandahålla nedanstående service.

 

-engagerad och trevlig styrelse

-bryggor med ringbultar

-y-bommar alternativt boj

-trailer-ramp

-stormboj

-el med jordfelsbrytare

-vatten o slang

-gästplats (1-2)

-livbojar

-mastskjul och mast vagn

-mastkran

-belysning

-klubbhus för medlemmarna

-grusade ytor för båt och bil

-sandstrand

-anslagstavlor

-torrtoa

-container för ej brännbart material vid behov