Komplement till Hamnordning för Byvikens Båtklubb

El

Den som använder el för uppvärmning, torkning, isfrigörande omrörare eller

annan utrustning som förbrukar mycket el skall meddela detta till hamnkapten

(se kontakta styrelsen)  så att klubben kan ordna med

elmätare eller på annat sätt beräkna förbrukningen, som måste betalas av användaren.

Kostnad för normal elanvändning för handverktyg, batteriladdning etc. ingår däremot i avgiften.

Uppställning

Tillfällig uppställning av båtar och traylers på båtklubbens område skall ske på

anvisad plats. Anvisning av plats görs av hamnkapten. Detta gäller även jollar, gummibåtar, små segeltävlingsbåtar och tillbehör till dessa. Materielen märks med namn och telefonnummer.

Bryggor

Bryggorna skall vara helt fria från materiel. I direkt samband med i- och urlastning må bryggan tillfälligt ockuperas.

Gästbåtar

Gästande båtar hänvisas till gästplats. De får ej blockera hamnkranen och

rampen.

Ramp och kran

Bomavgift resp. kranavgift skall snarast överlämnas till kassören f.n. Bengt Carlqvist.

Den som lånar ut nyckeln till bommen eller kranen skall informera låntagaren

att det kostar kr 50.- och att avgiften betalas i samband med att nyckeln lämnas ut.

Ordinarie medlemmar betalar ingen avgift för användning av bom eller kran.

Vinterliggare som betalar uppläggningsavgift för vintern betalar ingen avgift i samband med båtupptagning och sjösättning.  Båtägare som tilldelats sommarplats betalar betalar ej heller avgift.

Största båtstorlek

Klubben upplåter plats för båtar upp till 36 fot. En flexibel linje tillampas där båttyp,

längd, bredd och vikt vägs in. Styrelsen fattar beslut om eventuella avvikelser

från riktvärdet i varje enskilt fall.    

  

2007-04-08

Byvikens Båtklubb

Styrelsen