PROTOKOLL ÅRSMÖTE 17 mars, 2012

 

 1. 1.                                     Ordförande Michel Blanc hälsar välkommen.
 2. 2.                                     Årsmötet finnes vara laga utlyst och kallelsen godkännes.
 3. 3.                                     Röstlängd upprättas genom närvarolista. Av klubbens 30 medlemmar är 17      närvarande(56,7%) vilket är bättre än vanligt. Dessutom var Gunilla Larsson och Åsa   Blanc närvarande.
 4. 4.                                     Till ordförande och sekreterare för mötet väljs Michel Blanc och Stefan Åsblom.
 5. 5.                                     Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet väljs Leif Hjalmarsson   och Anders Almer.
 6. 6.                                     Till Valberedning för kommande år väljs Lars Hallström och Lars Larsson.
 7. 7.                                     Styrelse och övriga funktionärer väljs enligt följande: Ordförande                    omval      1 år                    Michel Blanc Sekreterare                   omval      2 år                    Stefan Åsblom                Kassör                            sittande   2 år                    Bengt Carlqvist

Hamnkapten*)              omval      1 år                    Anders Svensson Ledamot                         omval      1 år                    Rickard Gille                    Suppleant                                            omval     1 år                                           Lars Godberg (Även Webmaster) *) Hamnkapten skall biträdas av 2 personer.

John Strömberg omvaldes som vinterplatsansvarig samt arbetsledare sjösättning/upptagning. Kalle Niklasson -  omvaldes som ansvarig för att planera och leda arbetsdagarna. Till Revisor resp. suppleant omväljs Johan Rockström och Jan Olov Schill.

 1. 8.                                     Verksamhetsberättelsen uppläses o. Godkännes med kommentar av Olle Alplund om att mastkranens fundament bör kontrolleras efter vinterns höga vattenstånd.
 2. 9.                                     Kassörens redogörelse: Bengt Carlqvist redogör för klubbens ekonomi, som befinns vara god. Balans- och resultaträkning delas ut under mötet. Kostnaden för el är klubbens största enskilda utgift. Då elförbrukningen dessutom inte minskat 2011 vs 2010 trots den milda vintern, uppstod diskussion om vad som kan göras åt detta inför 2012. Klubben tillhandahåller el till batteriladdning, högtryckstvätt och övriga handverktyg som används vid rustningsarbetet. Däremot skall el till värmefläktar, frostvakter och vattenomrörare bekostas av respektive båtägare. Mötet beslutade, än en gång, att alla som förbrukar mera el än vad som kan anses ingå enl. ovan, skall köpa en elmätare (från ca 150:-)  och rapportera förbrukningen till Hamnkapten. Alla vinterliggare kommer att informeras om detta då ”Kallelse till Sjösättning” skickas ut.
 3. 10.                                 Revisorernas yttrande upplästes av revisor Johan Rockström, som förutom att tillstyrka ansvarsfrihet för styrelsen, även detta år gav kassören Bengt C. en elogeför den goda ordning som råder i klubbens redovisning. Johan R. påpekade även vikten av att ha en god likviditetsreserv för framtida oförutsedda utgifter.
 4. 11.                                 Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2011.
 5. 12.                                 Styrelsens förslag till budget för 2012 redovisas och godkänns. I samband med budgetdiskussionen informerade Michel om att nuvarande arrendeavtal troligen kommer att gälla fram till 1 juni 2013 för att sedan inordnas i kommunens regelverk. Jan-Olov Schill menade att det troligen kommer att bli höjning av arrendet men trodde inte på någon dramatisk ökning.
 6. 13.                                 Mötet beslutade om följande avgifter (se även bilaga ”Differentierade avgifter”). Medlemsavgift                                                               600 kr Sommarplats                                  1,500 till 3000 kr beroende på båtstorlek  (inkl Passivt medl.skap 200:-) Vinterplats                                                                   1 500 till 3000 kr beroende på båtstorlek  (inkl Passivt medl.skap 200:-) Platssökande (Passiv medlem)                                      200 kr Inträdesavgift                                                             1.500 kr Kran- rampavgift (icke medlem)                50 kr Påminnelseavgift (ej betalt i tid)              100 kr Arbetspliktavgift                                                                                          500 kr

 

 1. 14.                                 Till Styrelsen har inte inkommit några frågor.

 

 1. 15.                                  Inga övriga frågor avhandlades.

 

Mötet avslutas.  

 

Vid pennan:

 

 

Stefan Åsblom

 

Justeras:

 

 

Michel Blanc                                                                                                             Leif Hjalmarsson                                     Anders Almer                                           
Mars 2012