PROTOKOLL ÅRSMÖTE 8 mars 2008 

 

1.     Ordförande Lars Godberg hälsar välkommen och informerar samtidigt om BBK:s nya hemsida www.bbk.dinstudio.se. Deltagarna kunde också se hemsidan på en dator. Dessutom berättade Godberg om ”vraket” som hittats i Byviken. En film om detta kan ses på YouTube – sök på M/S ”Trassel”.Årsmötet finnes vara laga utlyst och kallelsen godkännes.

2.     Röstlängd upprättas genom närvarolista. Av klubbens 27 medlemmar är 18 representerade. Dessutom Festfixare Gunilla Larsson, samt ytterligare 2 bisittare.(tot 21 närv.) De närvarande fyllde också i sina e-postadresser på närvarolistan.

3.     Till  ordförande och sekreterare för mötet väljs Lars Godberg och Stefan Åsblom.

4.     Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet väljs Stefan Axelsson och Christer Larsson.

5.     Till Valberedning för kommande år väljs Marcus Greigård och Christer Larsson.

6.     Anders Svensson redogör för Valberedningens omfattande arbete och Styrelse för kommande år väljs som följer: Ordförande              nyval             Michel Blanc Sekreterare             omval 2 år    Stefan Åsblom                Kassör                      sittande        Bengt Carlqvist Hamnkapten*)             

                                    nyval 1 år     Anders Svensson          (väljs endast på 1 år enl.Svenssons                                                                                                                                                            önskemål - se nedan)            Ledamot                   omval 1 år    Rickard Gille                    Suppleant                  nyval 1 år    Lars Godberg                 (Även Webmaster för hemsidan) *) Hamnkapten skall biträdas av 2 personer. Stefan Larsson - Vinterplatsansvarig samt arbetsledare sjösättning/upptagning och Kalle Niklasson -  Arbetsdagsansvarig.  Mötet gav Styrelsen i uppdrag att göra en ”VEM GÖR VAD” lista för att klargöra olika personers respektive ansvarsområde. Denna publiceras bl a på hemsidan.                       

 7.     Till Revisor resp. suppleant väljs Johan Rockström och Jan Olov Schill.

8.     Verksamhetsberättelsen uppläses o. godkännes.                                                                  

      Bengt Carlqvist redogör för klubbens ekonomi, som befinnes vara god.

      Balans- och  resultaträkning delas ut under mötet.       Revisorernas yttrande uppläses av vår avgående revisor Hans Almer.

9.     Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för det gågna verksamhetsåret.

10.  Bengt Carlqvist läser upp styrelsens förslag till Investerings- och        verksamhetsplan samt Budget vilka godkännes.

  

11.     Mötet beslutar om oförändrade avgifter under kommande år enl. nedan. Medlemsavgift:                                    600:- Sommarplats:                      1.500:- (inkl Passivt medl.skap 200:-) Vinterplats:                          1.500:- (inkl Passivt medl.skap 200:-) Platssökande(Passiv medl.)     200:- Inträdesavgift:                                  1.500:- Kran- rampavgift(icke medlem)  50:- Påminnelseavgift: (ej bet. I tid) 100:- Arbetspliktavgift:                                                              500:-

12.     Till Styrelsen har inte inkommit några frågor. 

13.     Övriga Frågor: (utan inbördes ordning eller betydelse) -Mötet beslutade att vi ska gå vidare med en aktiv hemsida som kommunikationsmedel i klubben. (Lars Godberg-webmaster). Hemsidan är inte avsedd att marknadsföra Byvikens Båtklubb utåt, utan ett smidigt sätt för klubbens medlemmar att kommunicera på. Mötet beslutade enhälligt att inte lägga ut någon länk på kommunens hemsida. -Gunilla Larsson tog upp fråga om hundar/hundbajs i hamnen. Hundägare ska städa efter sina hundar och hålla dem under uppsikt. Vid aktivitet, sjösättning etc. bör hundar vara kopplade av säkerhetsskäl. -Invigning av Nya Klubbstugan kommer att ske i samband med sjösättningen. Mötet enades om att ordna en Kräftskiva på sensommaren. Styrelsen tar initiativ till detta. -Annabelle Jacobsson undrade varför det inte finns några ”BBK Klubbvimplar”? De har inte funnits på några år men beslutades att Styrelsen skall låta sy upp nya till klubbens medlemmar. -Mötet väckte fråga om Björn Westmans båt som ligger i Byviken. På Årsmötet 2007 beslutade mötet att införa ett riktvärde för storlek på båt i hamnen. Mötet enades då om 36 fot. Eftersom Björn Westmans båt är betydligt större än så, uppdrog mötet åt syrelsen, efter en längre diskussion, att be Björn finna en annan hamnplats. -Slutligen avtackas tre personer som avgår från sina poster efter många år och förtjänstfullt arbete för klubben. Gunilla Larsson presiderar och tackar i tur och ordning: Hans Almer, Lars Godberg och Olle Asplund med en gåvaför deras insatser. På detta föjer naturligtvis applåder från alla närvarande.    Mötet avslutas. Styrelsen tackar medlemmarna för visat intresse.  Glöm inte arbetsdagen lördag 10:e maj.   

 

Vid pennan  

 

Stefan Åsblom

Sekreterare 

 

Justeras:   

 

Lars Godberg          Christer Larsson                   Stefan Axelsson                                                
Ordförande
Mars 2008