PROTOKOLL ÅRSMÖTE 12 mars, 2016

 

 1. Stefan Åsblom, sekreterare, hälsar välkommen o öppnar mötet.
  (Michel Blanc förhindrad att närvara)
 2. Årsmötet finnes vara laga utlyst och kallelsen godkännes.
 3. Röstlängd upprättas genom närvarolista. Av klubbens 27 medlemmar är 13 representerade (48%). Dessutom var Gunilla Larsson närvarande.
 4. Till ordförande och sekreterare för mötet väljs Stefan Ställmark och Stefan Åsblom.
 5. Till justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet väljs Leif Hjalmarsson   och Peter Karlsson.
 6. Till Valberedning för kommande år väljs Lasse Hallström och Lasse Larsson.
 7. Valberedningens förslag presenterades.  Styrelse och övriga funktionärer väljs enligt följande:
  Ordförande                 
  omval         1 år                Michel Blanc
  Sekreterare                  omval         2 år                Stefan Åsblom               
  Kassör                            sittande      2 år                Anders Almer

Hamnkapten*)              omval         1 år               Anders Svensson
Ledamot                            omval         1 år               Henrik Alexis                 
Suppleant                        omval         1 år                Stefan Ställmark
*) Hamnkapten skall biträdas av 2 personer.

John Strömberg omvaldes som vinterplatsansvarig samt arbetsledare sjösättning/upptagning.
Kalle Niklasson -  omvaldes som ansvarig för att planera och leda arbetsdagarna.
Till Revisor resp. suppleant omväljs Johan Rockström och Jan Olov Schill

8.  Verksamhetsberättelsen uppläses och godkännes.

9.   Kassörens redogörelse: Anders Almer redogör för klubbens ekonomi. Balans- och resultaträkning delas ut under mötet. Årets överskott på 35575:- balanseras i ny räkning. Klubbens kapital uppgår nu till 286892-:-. Se resultaträkningen. Mötet diskuterade här även det faktum att ännu inget arrendeavtal föreligger med Vaxholms kommun. Debitering har skett till de villkor som gällde i avtalet med Fortverket. Klubben förutser inte någon större arrendehöjning. J-O Schill informerade om att kommunens arrendeavtal med båtklubbar bygger på en avgift per bryggmeter. Schill skulle undersöka taxans storlek. 

10. Revisorernas yttrande upplästes av Johan Rockström  Revisorn tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsenför förvaltningen under 2015 och gav kassören en eloge för väl utförd redovisning och rapportering. Johan R. påpekade även vikten av att fortsätta bygga upp klubbens kapitalreserv för att  kunna klara framtida oväntade utgifter som till exempel skärpta miljökrav kan innebära.

11.  Styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014.

12.  Styrelsens förslag till budget för 2016 redovisas och godkänns.

13. Mötet beslutade om följande avgifter enligt styrelsens förslag.
Medlemsavgift                                                            1.000 kr (höjning från 800:-)
Sommarplats                                   1,500 till 3000 kr beroende på båtstorlek  (inkl Passivt medl.skap)
Vinterplats                                                                    1 500 till 3000 kr beroende på båtstorlek  (inkl Passivt medl.skap )
Platssökande (Passiv medlem)                                      250 kr (höjning från 200:-)
Inträdesavgift                                                             1.500 kr
Kran- rampavgift (icke medlem)            100kr
Påminnelseavgift (ej betalt i tid)              100 kr
Arbetspliktavgift                                                              500 kr

14.  Till Styrelsen har inte inkommit några frågor.

15.  Övriga frågor: Övriga frågor handlade mest om miljöfrågor. Klubbens miljöombud, Henrik Alexis, påpekade att alla klubbar inom Lidingö Båtförbund, som inte har spolplatta, har förbjudit användande av blödande, mjuka bottenfärger som förorenar betydligt mera. Den Miljöplan för Byvikens Båtklubb som togs fram 2015 diskuterades och mötet kom fram till att den ska revideras på någon punkt. Bl a att mjuka bottenfärger inte får användas, i likhet med vad som gäller på Lidingö.
Sammanfattning: -Om möjligt låta bli att bottenmåla med giftiga färger. Tvätta istället!
Ta upp båtar på trailer och spola av, besök båtbottentvättar, använd t ex ”Scrubbis” och tjänsten Havstulpanvarning. Använda hård bottenfärg, godkänd för ostkusten, om målning anses nödvändigt, tills alternativa metoder finns tillgängliga.
Läs mer om havstulpanvarning,scrubbis och vår Miljöplan på klubbens hemsida www.byvikensbatklubb.se.
Stefan Axelsson informerade om att seglarlägren för ungdomar kommer att fortsätta och eventuellt utökas under 2016.
Olle Asplund hade sett, på Båtmässan, en typ av räddningsstege för montering på Y-bommar som han tyckte kunde vara intressant för att öka säkerheten i hamnen. Olle skulle skaffa mera information om leverantör och priser.
Mötet beslutade att vägbommen skall hållas låst under våren även 2016.

Mötet avslutas. (sen blev det kaffe o macka).

Till kaffet, efter det officiella årsmötet  meddelade Stefan Axelsson att familjerna
Axelsson, Karlsson och Rockström kommit överens om att de turas om att  låsa bommen,mot att de inte behöver delta på arbetsdagen. Bra initiativ som säkert kommer att förbättra låsningsfrekvensen ytterligare. Inget låsningsschema kommer alltså skickas ut.


Vid pennan:

Stefan Åsblom

 

Justeras:

Stefan Ställmark                                           Leif Hjalmarsson                                    Peter Karlsson                 

Mars 2016